phone

O ADVOKÁTSKEJ KANCELÁRII

Advokátska kancelária FARDOUS PARTNERS s.r.o. je advokátskou kanceláriou, ktorá pôsobí na Slovensku nepretržite od roku 1994 a vznikla v roku 2013 transformáciou pôvodnej advokátskej kancelárie JUDr. Renáty Fardousovej, zakladajúcej spoločníčky a konateľky, ktorá dlhodobo vykonáva prax advokátky.

Advokátska kancelária FARDOUS PARTNERS s.r.o. sa špecializuje najmä na oblasť insolvenčného, občianskeho, obchodného, pracovného práva a s tým súvisiacu sporovú a nesporovú agendu. V neposlednom rade je objektom jej záujmu aj právo duševného vlastníctva. Zároveň zabezpečujeme právnu agendu a poskytujeme komplexné právne poradenstvo na viacerých developerských projektov v Bratislavskom kraji a participujeme ako člen tímu na developerskom projekte vo Východnej Európe. Dokážeme tak zabezpečiť komplexné právne poradenstvo vo všetkých oblastiach práva, súkromného aj verejného.

Rozsiahle skúsenosti členov tímu Advokátskej kancelárie FARDOUS PARTNERS s.r.o. v oblasti insolvenčného práva, nám umožňujú spolupracovať s viacerými významnými podnikateľskými subjektmi podnikajúcimi na slovenskom a zahraničnom trhu. Pri poskytovaní právnych služieb a zastupovaní v sporových či nesporových konaniach v rámci vlastných štruktúr využívame cenné služby profesionálnych audítorov a znalcov.

Viac o službách

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.

Komplexné poradenstvo v insolvečných konaniach
http://spravcovska.com

FARDOUS PARTNERS s.r.o.

Každému klientovi ponúkame individuálny prístup
http://www.fardouspartners.com/

Naše služby

Advokátska kancelária FARDOUS PARTNERS s.r.o. poskytuje právne poradenstvo a právne služby vo všetkých odvetviach súkromného a verejného práva, uplatňovanie pohľadávok klienta voči dlžníkom mimosúdne, zastupovanie klienta pri mimosúdnom rokovaní s protistranou, ako aj v súdnych a iných konaniach.

OBČIANSKE PRÁVO

zastupovanie klientov v občianskoprávnych sporoch, komplexné právne poradenstvo v oblasti občianskeho záväzkového práva, rodinného práva a dedičského práva

OBCHODNÉ PRÁVO

zakladanie, zastupovanie, reorganizácie, zrušenie, likvidácia obchodných spoločností, spracovanie všetkých typov obchodných zmlúv podľa slovenského a medzinárodného práva

RODINNÉ PRÁVO

právne poradenstvo v rodinnom práve, rozvod a výživné, zastupovanie v súdnom konaní, úprava práv k maloletým deťom, dohody medzi rodičmi o výživnom, o starostlivosti o dieťa

KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE

zastupovanie veriteľov v rámci konkurzného konania alebo v reštrukturalizácii, zastupovanie likvidátorov spoločností, prihlasovanie pohľadávok, zastupovanie na schôdzach veriteľov a vo veriteľských výboroch, vypracovanie dokumentácie v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, konaní o oddlžení a iných

PRÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

prihlasovanie ochranných známok a podávanie námietok pri prihlasovaní ochranných známok, ochrana práv klientov v súvislosti s know-how pri podnikaní a ochrana obchodných mien klientov, identifikácia duševného vlastníctva, zastupovanie klientov v sporoch týkajúcich sa porušenia práv k duševnému vlastníctvu

OSTATNÉ ODVETVIA

športové právo, bankové právo, fúzie a akvizície, právo nehnuteľností, korporátne právo, trestné právo, pracovné právo

PONUKA NA ZASTUPOVANIE VERITEĽOV

POSKYTOVANIE PRÁVNEJ POMOCI PRI ZASTUPOVANÍ VERITEĽOV
ARCA CAPITAL SLOVAKIA, A.S. VRÁTANE VYMÁHANIA NÁROKOV VOČI SPOLOČNOSTIAM NOVA REAL ESTATE FINANCE, A.S. a NOVA GREEN FINANCE, A.S.

V súčasnosti zastupujeme viac ako 4400 retailových veriteľov voči spoločnostiam
Arca Capital Slovakia, a.s., Nova Green Finance, a.s. a Nova Real Estate Finance, a.s.

Dlhopisy Arca Capital Slovakia 2020 ISIN: SK4120010927
Dlhopisy NGF CZK 2021 I ISIN: SK4120011917
Dlhopisy NGF EUR 2021 I ISIN: SK4120011933
Dlhopisy NREF 2023 I ISIN: SK4120013731
Dlhopisy NGF EUR 2026 I ISIN: SK4120011925
Dlhopisy NREF 2027 I ISIN: SK4120013079
Dlhopisy NREF 2027 II ISIN: SK4120013335
Dlhopisy NREF 2028 I ISIN: SK4120013921

Viac o tejto službe

graph

V rámci poskytovania

komplexného právneho poradenstva v oblasti insolvenčného práva sme sa podieľali na zabezpečení reštrukturalizácie významnej obchodnej spoločnosti využívajúcej jedinečnú technológiu v oblasti likvidácie a spracovania plastového odpadu. Administrovali sme konkurzné konanie obchodnej spoločnosti podnikajúcej v oblasti výroby odliatkov určených pre podvozky nákladných vagónov, s prepojením na východoeurópsky trh.

S vysokou mierou úspešnosti zastupujeme stálych aj nových klientov v konaniach v oblasti občianskeho, obchodného, pracovného a insolvenčného práva tak pri riešení sporovej ako aj nesporovej agendy, či mimosúdnych rokovaniach. V rámci stále sa rozrastajúcej agendy poskytujeme právne poradenstvo aj v oblasti práva duševného vlastníctva so zameraním najmä na komplexné riešenie licenčných zmlúv pre známych hudobných umelcov pôsobiacich na Slovensku a v Českej republike.

Prostredníctvom dcérskej spoločnosti FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. vykonávame funkciu konkurzného a reštrukturalizačného správcu s kanceláriami s celoslovenskou pôsobnosťou, pričom dcérska správcovská spoločnosť administruje viac ako 70 konkurzných a reštrukturalizačných konaní.

Kontaktujte nás

Tím

Začnite kariéru u nás aj Vy! Napíšte nám o sebe!

JUDr. Renáta Fardousová Advokát +

Absolventka Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (1986). Od roku 1994 je advokátom, zapísaným v zozname advokátov, vedenom SAK. Ovláda anglický a maďarský jazyk.

JUDr. Fadi Fardous Advokát +

Absolvent Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (2008). Od roku 2002 pôsobil ako asistent a od roku 2008 ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii JUDr. Renáty Fardousovej.

JUDr. Ľuboš Sýkora Advokát +

Absolvent Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave (2013). V roku 2012 pôsobil ako praktikant v advokátskej kancelárii JUDr. Ľudovíta Štangloviča. V roku 2012 absolvoval odbornú stáž na Okresnej prokuratúre v NZ a v roku 2013 vykonával absolventskú prax na Okresnom súde v Galante. Ovláda anglický jazyk.

Mgr. Marián Markovič Senior právnik +

Absolvent Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (2009). V rokoch 2009 a 2010 pracoval ako referent na priestupkovom oddelení Obvodného úradu Bratislava.

Mgr. Martin Molnár Advokátsky koncipient +

Absolvent Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (2012). Absolvoval správcovskú skúšku vyhlásenú ministerstvom spravodlivosti SR. Ovláda anglický jazyk.

Mgr. Lucia Lapšová Advokátsky koncipient +

Absolvent Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (2018). V Advokátskej kancelárii FARDOUS PARTNERS s.r.o. pôsobila na pozícii právneho asistenta od roku 2016. V roku 2018 nastúpila ako advokátsky koncipient. Ovláda anglický a maďarský jazyk.

Mgr. Nikola Babinská Advokátsky koncipient +

Absolventka Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (2020). V rokoch 2017-2018 pôsobila ako asistent notára a v roku 2019 pôsobila ako právny asistent u obchodníka s cennými papiermi. Od roku 2020 pôsobí ako advokátsky koncipient v Advokátskej kancelárii FARDOUS PARTNERS s.r.o. Ovláda anglický jazyk.

Mgr. Michaela Krascsenicsová Advokátsky koncipient +

Absolventka Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (2020). V rokoch 2017-2020 pôsobila ako právny asistent v advokátskej kancelárii. V roku 2020 až 2021 pôsobila na Exekútorskom úrade. Od roku 2021 pôsobí na pozícii advokátskeho koncipienta v Advokátskej kancelárii FARDOUS PARTNERS s.r.o. Ovláda anglický jazyk, maďarský jazyk a nemecký jazyk.

Rebeka Hajšová Právny asistent +

V rokoch 2016-2019 študovala na Právnickej fakulte Viedenskej univerzity, v súčasnosti je študentka práva na Právnickej fakulte Paneurópskej vysokej školy. Od roku 2019 pôsobí na pozícií právneho asistenta v Advokátskej kancelárií FARDOUS PARTNERS s.r.o. Ovláda nemecký a anglický jazyk.

Samuel Šipoš Právny asistent +

Študent Právnickej fakulty Univerzity Komenského, od roku 2021 pôsobí na pozícií právneho asistenta v Advokátskej kancelárií FARDOUS PARTNERS s.r.o. Ovláda anglický jazyk.

Spolupracujúci Advokáti +

PhD.
JUDr. Stanislav Barkoci

Spolupracujúci Znalci +

Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová – audítor a znalec v odbore Ekonómia a manažment, odvetvie Účtovníctvo a daňovníctvo

Ing. arch. Iveta Horáková - znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností

Kontakt

Súhlasím so spracovaním osobných údajov pre komunikáciu.
IČO: 47241543 / DIČ: 2023602823 / IČ DPH: SK2023602823
BANKOVÉ SPOJENIE: IBAN SK30 1111 0000 0011 8700 7003